Student

Teckomatorp-Kävlinge

På uppdrag av Trafikverket har Svensk Järnvägsteknik genomfört spårbyte samt ballastrening på bandel 926 och 927 Teckomatorp – Kävlinge år 2015.

Projekt i siffror:
9800 m3 ballastkomplettering
5508 ton avfallsmassor till destruktion
10991 m3 massor för upprättande av bullervall
2 nya par iläggning övergångsräler
18 stycken byten av passräler
7296 spårmeter spårbyte och ballastrening
7296 spårmeter spårriktning, plogning
550 m urgrävning djupschakt av bankropp, bankett samt dikesrensning
7 stycken nya Strail i plankorsningar

Projekt: Spårbyte Teckomatorp-Kävlinge
Beställare: Trafikverket Investering Syd
Projekttid: April 2015 – Oktober 2015
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: Projektering spårbyte – ballastrening 7,3 km, bankett- och dikesåtgärder, signal och kontaktledningsåtgärder, 1-års justering spår.
Status: Avslutat
Kontaktperson: Thomas Carlsson

Spårbyte Ransta-Tillberga

Svensk Järnvägsteknik har på uppdrag av Trafikverket utfört spårbyte på sträckan Ransta-Tillberga. Spåret på sträckan var slitet och behövde bytas ut för att förbättra driftsäkerheten.

I projektet ingick projektering, cirka 15 kilometer spårbyte och ballastrening. Signal- och elobjekt demonterades och återmonterades, kontaktledningen justerades, en trumma byttes och övriga trummor inventerades, stängslet jordades och det genomfördes ballastutskiftning av fyra stycken växlar. Därtill byttes vägbeläggningen på samtliga plankorsningar.

Projekt: Spårbyte Ransta-Tillberga
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Februari år 2016 – september 2016
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: 15 400 spårmeter spårbyte och ballastrening, ballastutskiftning av fyra stycken växlar, byte av trumma, med mera.
Status: Avslutat
Platschef: Thomas Carlsson

Åtgärder inom underhållspaketet Kinnekullebanan

Kinnekullebanan Gårdsjö-Håkantorp, Bandel 552

Svensk Järnvägsteknik har på uppdrag av Trafikverket utfört omfattande underhållsåtgärder på bandel 552.

 

Kinnekullebanan Gårdsjö-Håkantorp i siffror:
35 000 stycken slipers för ströslipersbyte på spikspår
11 700 spårmeter, rälsbyte på skarvspår
33 stycken byten av passräler
18 stycken inläggningar av nya övergångsräler
51 000 löpmeter rälsreglering med nya rälsvandringshinder
4 000 löpmeter omspikning av kurvor
16 000 m3 ballastkomplettering
12 000 spårmeter spårriktning, plogning och sopning
30 stycken byten av vägbeläggning i plankorsningar

Beställare: Trafikverket
Projekttid: våren år 2014 – hösten 2014
Entreprenadform: utförandeentreprenad
Status: avslutat
Kontaktperson: Daniel Nilsson

Platschef

Postterminal Rosersberg

På uppdrag av Trafikverket har Svensk Järnvägsteknik byggt en kombi- och postterminal vid Rosersberg, norr om Stockholm. Anläggningen är uppdelad i en postterminal som ersätter Tomteboda, en kombiterminal samt en överlämningsbangård med anslutning till Ostkustbanan. Projektet innefattade både mark- och BEST-arbeten.

Rosersberg i siffror:
8 100 spårmeter
31 stycken nya växlar
7 000 meter kanalisation
20 000m3 makadam
3 stycken nya transformatorskiosker
7 nya signalkiosker
1 nytt ställverk
180 000 nya kablar

Arbetena utfördes både inom ett totalavstängt terminalområde och på Ostkustbanan med sju stycken längre inkopplingar som milstolpar. Anläggningen kopplades in i september 2014 och projektet avslutades i sin helhet i december 2014. Driften på Terminalen startade i januari 2015 med mycket gott resultat.

Beställare: Trafikverket
Projekttid: År 2013 och delar av 2014
Entreprenadform: Utförandentreprenad
Omfattning: Mark- och BEST-arbeten för kombi- och postterminal, samt överlämningsbangård vid Rosersbergs industriområde.
Status: Avslutat
Kontaktperson: Jim Nilsson

Platschef

Ny mötesstation Jakobshyttan

På uppdrag av Trafikverket har Svensk Järnvägsteknik byggt en ny mötesstation förbi Jakobshyttan på bandel 522. Syftet med projektet var att öka kapaciteten skapa en mer flexibel trafikering på en annars lång och enkelspårig sträcka. Det var ett omfattande projekt som innefattade både mark- och BEST-arbeten.

Den största delen av markarbetena gjordes under år 2013 med jordschakt, bergschakt, fyllningar och anläggning av servicevägar med mera. Våren år 2014 inleddes BEST-arbetena med spårarbeten, inläggning av spårväxlar, utläggning av makadam, kanalisations- och kontaktledningsarbeten.

Jakobshyttan i siffror:
200 000m3 jordschakt
80 000m3 bergschakt
6 400 spårmeter
2 stycken nya spårväxlar
13 000m3 makadam
6 000 meter kanalisation
2 stycken transformatorkiosker
3 stycken signalkiosker
55 000 meter nya kablar

Beställare: Trafikverket
Projekttid: april 2013- med slutbesiktning i mars 2015
Entreprenadform: utförandeentreprenad
Omfattning: Mark och BEST-arbeten för ny mötesstation i obruten mark. Nytt dubbelspår och rivning av befintligt enkelspår.
Status: avslutat

Platschef

Kinnekullebanan Gårdsjö-Håkantorp, Bandel 552

Svensk Järnvägsteknik har på uppdrag av Trafikverket utfört omfattande underhållsåtgärder på bandel 552.

Kinnekullebanan Gårdsjö-Håkantorp i siffror:
35 000 stycken slipers för ströslipersbyte på spikspår
11 700 spårmeter, rälsbyte på skarvspår
33 stycken byten av passräler
18 stycken inläggningar av nya övergångsräler
51 000 löpmeter rälsreglering med nya rälsvandringshinder
4 000 löpmeter omspikning av kurvor
16 000 m3 ballastkomplettering
12 000 spårmeter spårriktning, plogning och sopning
30 stycken byten av vägbeläggning i plankorsningar

Beställare: Trafikverket
Projekttid: våren år 2014 – hösten 2014
Entreprenadform: utförandeentreprenad
Status: avslutat
Kontaktperson: Daniel Nilsson

Platschef